FAGOR

Webová stránka značky: FAGOR
FAGOR

Fagor na českém trhu působí od roku 1994 a od té doby vybavila kvalitními spotřebiči desetitisíce domácností v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Byla první filiálkou firmy Fagor Electrodomésticos v zemích střední a východní Evropy. Bez nadsázky lze říci, že jeho nabídka je nejširší na trhu z hlediska vybavení domácnosti spotřebiči.

Skupina Fagor se řadí mezi pět nejvýznamnějších výrobců bílé techniky v Evropě. Zaměstnává 8 400 lidí a disponuje 8 výrobními závody ve Španělsku (Fagor Electrodomésticos), 5 ve Francii (Fagor-Brandt), jedním v Polsku (Fagor-Mastercook) a dalšími výrobními jednotkami v Itálii, Maroku a Číně. Má filiálky v 18 zemích světa a exportuje svoje výrobky do 130 států všech kontinentů.

 

V roce 2009 fakturace skupiny Fagor činila 1,4 miliardy EUR a celková roční produkce představuje více jak 8 milionů výrobků. Skupina Fagor je největším evropským výrobcem vrchem plněných praček a průtokových ohřívačů, zatímco světové prvenství ji patří ve výrobě tlakových hrnců. Je průkopníkem nejprogresivnějších technologií, jakými jsou např. pyrolytické čištění pečicích trub nebo vaření na indukčních deskách.

Logo Fagor nesou nejen domácí spotřebiče, ale také zařízení pro hromadné stravování, nábytek, kotle, klimatizace, solární technika, obráběcí a kovací stroje, frézy, průmyslové lisy, telekomunikační a satelitní technika aj. Skupina Fagor je součástí největšího družstevního seskupení na světě MCC (Mondragón Corporación Cooperativa) s více jak 85 000 členy, která je zároveň jednou z největších podnikatelských skupin Španělska. Ve výrobní divizi je nejvýznamnějším a největším členem Fagor.

1. Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) na zakoupený výrobek záruku v trvání 24 měsíců, u elektrických ohřívačů vody 60 měsíců na vnitřní nádobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím, u vestavných spotřebičů ode dne jejich uvedení do provozu za podmínky, že kupující objednal uvedení výrobku do provozu u autorizovaného servisu, a to nejpozději do 21 dní od převzetí výrobku, a řádně a včas poskytl k provedení dané služby potřebnou součinnost.

 

pdfPožádejte o prodlouženou FAGOR ZÁRUKU 50 MĚSÍCŮ.

 

pdf Formulář pro vyžádání FAGOR ZÁRUKY 50 MĚSÍCŮ.

 

 

 

2. Práva ze záruky

Vyskytne-li se na výrobku během záruční doby vada, má kupující právo aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, popř. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné-může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo při významném rozporu s kupní smlouvou může od této smlouvy odstoupit.

 

3. Podmínky platnosti záruky

Platnost záruky je podmíněna:

 • vestavný spotřebič musí být připojen a uveden do provozu výhradně autorizovaným servisem nebo odbornou firmou.
 • dodržení pokynů návodu na instalaci a na obsluhu výrobku a všech dalších pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku jakož i na výrobku samotném.
 • veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy provedeny autorizovaným servisem.
 • užíváním výrobku v souladu s jeho určením.

 

4. Reklamace výrobku

Právo ze záruky, případně bezplatný servis uplatňuje kupující vůči prodávajícímu, a to v místě nejbližšího autorizovaného servisu uvedeného v tomto záručním listě. Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a při oprávněném uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší reklamaci prodávající na základě posouzení vady autorizovaným servisem. Pro usnadnění reklamačního řízení se doporučuje uschovat a při reklamaci předložit řádně vyplněný záruční list.

 

5. Důvody k neuznání reklamace

 • v záručním listě jsou provedeny svévolné změny.
 • záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami (např. poruchy v el. síti nebo bytové instalaci) nebo nevhodnými provozními podmínkami.
 • k závadě výrobku došlo:
  • mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části
  • nesprávnou obsluhou výrobku
  • neodborným zásahem třetí osoby
  • neodbornou instalací výrobku
  • nevhodným skladováním
  • živelnou událostí
 • výrobek není užíván v souladu s jeho určením.

 


Upozornění: Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku vážou podle zvláštních předpisů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Žádné produkty značky FAGOR nebyly nalezeny...