Výměna nevhodného dárku

Obchodní podmínky služby

Prodloužení vrácení zboží do 15. ledna 2023

 

Tuto službu poskytuje na internetovém obchodě Smartelektro.cz společnost Jiří Borecký, IČO: 45114277, DIČ: CZ6110140652, se sídlem Masarykova 234, 250 88 Čelákovice, dále jen prodávající.

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby nazvané „Prodloužení vrácení zboží do 15.01.2022“ (dále jen „Služba“) uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem internetového obchodu provozovaném prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.smartelektro.cz , Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí Služby (nabídkou) je umístění aktivní nabídky Služby včetně její ceny na stránky www.smartelektro.cz. Smluvní vztah ohledně Služby mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 1.6 Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí Služby jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby. Prodávající si vyhrazuje právo poskytování Služby kdykoliv přerušit, omezit nebo zcela zastavit. Tato změna se nedotkne již uzavřených smluv o poskytnutí Služby. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodávající nabízí kupujícím, při splnění níže stanovených podmínek, „Službu“ spočívající v tom, že prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží zakoupeného na www.smartelektro.cz bez udání důvodu do 15.1.2023. Tato Služba není určena pro využití za účelem uplatnění práv z vad zboží. Služba může být zakoupena pouze pro vybrané zboží, u něhož je Služba na internetových stránkách prodávajícího nabízena, a k němuž byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, a to za cenu, jež je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího v okamžiku objednání Služby. Úhrada ceny Služby probíhá stejným způsobem jako úhrada kupní ceny zakoupeného zboží, k němuž se Služba vztahuje.

 

Podmínky využití Služby

Službu je oprávněn zakoupit kupující, který je spotřebitelem, podnikatelem i orgánem státní správy či samosprávy. Prodávající umožní kupujícímu Službu využít, tj. umožní kupujícímu vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě do 15.1.2023, za předpokladu splnění všech následujících podmínek: Kupující využije aktivní nabídku Služby na www.smartelektro.cz a uzavře smlouvu o poskytnutí Služby současně se zakoupením zboží. Kupující uhradí cenu za Službu, jež je uvedena při samotném objednání Služby. Kupující před uplatněním Služby neodstoupí od smlouvy o koupi zboží ze zákonných důvodů. Kupující nebude se zbožím manipulovat tak, aby došlo k poškození předmětného zboží a obalu či jejího popsání či polepení jinými štítky. Kupující uplatní Službu nejpozději do 15.1.2023, a to ke zboží, k němuž se Služba vztahuje, osobně nebo zasláním zboží na vlastní náklady na následující adresu: Smartelektro.cz, Masarykova 234, 250 88 Čelákovice. Kupující zašle na své náklady zboží prodávajícímu, který zboží prohlédne a posoudí, zda není zboží znehodnoceno a tedy zda splňuje podmínky Služby. Jako neznehodnocené zboží se považuje: Zboží nenese žádné známky používání. Originální obal zboží není nesmazatelně popsán (doporučujeme zboží odeslat v dalším ochranném obalu s dostatečnou výstelkou) . Zboží není poškozené (doporučujeme zásilku pojistit). Zboží je vráceno spolu s kompletním původním obalovým materiálem, bez známek rozbalení zboží, v původním neporušeném obalu. Zboží je vráceno s nepoužitým spotřebním materiálem, který byl kupujícímu dodán spolu se zbožím. Zboží je vráceno spolu s kompletním příslušenstvím, které bylo kupujícímu dodáno spolu se zbožím, včetně manuálů a případně poskytnutých dárků. V případě, že kupující splní podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami a stav zboží nebude prodávajícím vyhodnocen jako znehodnocený či rozbalený, budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky . V případě, že zboží bude vráceno v rozporu s těmito obchodními podmínkami, a to zejména, když bude rozbaleno, když ponese známky používání, bude rozbité, bude nekompletní či bude opotřebováno, nemůže být zboží za současného využití Služby kupujícím vráceno a bude na náklady kupujícího vráceno na adresu zákazníka zpět. Kupující je při zakoupení a užívání Služby povinen jednat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a s dobrými mravy, v dobré víře, a nedopouštět se podvodného nebo spekulativního jednání. Kupující zejména nevyužije internetový obchod prodávajícího jako půjčovnu zboží. V opačném případě nastává zrušení povinnosti poskytnutí Služby. Na situace vrácení zboží zakoupeného kupujícím – spotřebitelem do 14 dnů ode dne převzetí zboží se vztahuje ustanovení § 1829 a následně OZ a Zákon. Na situace vrácení zboží kupujícím – spotřebitelem po 14 dnech ode dne převzetí zboží se vztahují tyto obchodní podmínky, s čímž kupující výslovně souhlasí. Nevyužití Služby neopravňuje kupujícího k vrácení uhrazené ceny této Služby. Pokud kupující splní veškeré podmínky pro poskytnutí Služby, jak se uvádí v těchto obchodních podmínkách, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, kupní cenu zboží. Kupní cena zboží bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv: a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.) d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Prodávající nenese odpovědnost za technické problémy, kterým by mohlo dojít při doručování emailových zpráv či oznamování doručení poškozeného zboží, tak ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilek zboží dopravou, které zákazník zasílá – vrací na základě uplatnění této Služby na adresu prodávajícího. V případě poškození zboží dopravou, bude zákazník emailem informován a zboží mu bude vráceno na jeho náklady v dalším ochranném obalu k zákazníkovi zpět k dořešení pojistného plnění u dopravce, kterým zásilku nechal zákazník odeslat. Pojištění zásilky zákazníkovi doporučujeme, jako též se informovat u dopravce, jakým vhodným obalem má být zásilka zabalena, aby se předešlo k pojistné události. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a nabízení služeb na základě živnostenského oprávnění. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření smlouvy o poskytnutí této Služby. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je možné prostřednictvím formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 7.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 28.11.2022

Záznamy nebyly nalezeny...